Privacyverklaring

1. Inleiding

In deze privacyverklaring informeren wij u conform art. 13 en 14 van de AVG over de verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van

 • onze website tesvolt.com
 • ons partner-portal (https://tesvoltpartner.b2clogin.com/)
 • ons myTESWORLD-portal (https://mytesworld.tesvolt.com/)
 • onze diensten op het gebied van flexibiliteitsvermarkting van de batterijopslagsystemen en
 • onze social media-profielen.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden, bijv. uw naam of IP-adres.

1.1. Contactgegevens

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze website is conform art. 4 lid 7 van de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU (AVG):

TESVOLT AG
Am Heideberg 31
06886 Lutherstadt Wittenberg
Duitsland

E-mail: info@tesvolt.com

Verantwoordelijk is de natuurlijke of juridische rechtspersoon die alleen of gezamenlijk met anderen besluiten neemt over de doeleinden van en middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen, e.d.).

Wij hebben in onze onderneming een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. U kunt deze functionaris bereiken via de volgende contactgegevens:

TESVOLT AG
Am Heideberg 31
D-06886 Lutherstadt Wittenberg

Telefoon: +49 (0) 3491 / 87 97 100
E-mail: datenschutz@tesvolt.com

1.2. Omvang van de gegevensverwerking, verwerkingsdoeleinden en rechtsgronden

De omvang van de gegevensverwerking, verwerkingsdoeleinden en rechtsgronden zullen wij hieronder uitgebreid toelichten. Onderstaande kan doorgaans worden beschouwd als de rechtsgrond voor gegevensverwerking:

 • Art. 6 lid 1 zin 1 sub a) van de AVG vormt voor ons de rechtsgrond voor gegevensverwerkingsprocessen waarvoor wij toestemming vragen.
 • Art. 6 lid 1 zin 1 sub b) van de AVG vormt de rechtsgrond, voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om een overeenkomst te kunnen vervullen, bijv. als een websitebezoeker een van onze producten aanschaft of wij een dienst voor hem verrichten. Deze rechtsgrond geldt tevens voor gegevensverwerking, die nodig is om precontractuele maatregelen uit te voeren, zoals bij vragen over of prestaties m.b.t. onze producten of diensten.
 • Art. 6 lid 1 zin 1 sub c) van de AVG geldt indien wij middels de verwerking van de persoonsgegevens voldoen aan een wettelijke verplichting, bijv. uit hoofde van het fiscaal recht.
 • Art. 6 lid 1 zin 1 sub f) van de AVG vormt de rechtsgrond indien wij kunnen aanvoeren dat wij een rechtmatig belang hebben bij de verwerking van de persoonsgegevens, bijv. voor cookies die technisch noodzakelijk zijn om onze website naar behoren te laten functioneren.

1.3. Gegevensverwerking buiten de EER

Indien wij gegevens verstrekken aan dienstverleners of aan andere derden buiten de EER, waarborgen adequaatheidsbesluiten van de Europese Commissie conform art. 45 lid 3 van de AVG dat de privacy van uw gegevens tijdens de overdracht niet in het gedrang komt, op voorwaarde dat deze besluiten beschikbaar zijn, zoals het geval is voor bijv. Groot-Brittannië, Canada en Israël.

Indien er geen adequaatheidsbesluit is (bijv. voor de VS), bestaat de rechtsgrond voor de gegevensoverdracht doorgaans, dus wanneer wij niets anders vermelden, uit standaardcontractbepalingen. Dit zijn voorschriften die zijn vastgesteld door de Europese Commissie en die onderdeel uitmaken van de overeenkomst met de desbetreffende derde partij. Conform art. 46 lid 2 sub b) van de AVG waarborgen zij de veiligheid van de gegevensoverdracht. Veel aanbieders hebben garanties in de overeenkomst opgenomen die verder gaan dan de standaardcontractbepalingen, met een nog betere gegevensbescherming dan die geboden wordt door de standaardcontractbepalingen. Dat zijn bijv. garanties m.b.t. de versleuteling van de gegevens of een verplichting van de derde om betrokkenen te informeren indien wetshandhavingsinstanties zich toegang willen verschaffen tot gegevens.

1.4. Bewaartermijn

Indien in deze privacyverklaring niets anders uitdrukkelijk vermeld staat, wissen wij de door ons opgeslagen gegevens zodra wij ze niet meer nodig hebben voor het beoogde doeleinde, de klant geen toestemming heeft gegeven voor een langere opslag conform art. 6 lid 1 zin 1 sub a) van de AVG en zolang er geen wettelijke bewaarplicht geldt waardoor het niet is toegestaan om de gegevens te verwijderen. Indien de gegevens niet gewist worden omdat ze voor andere doeleinden nodig zijn, wordt de verwerking ervan beperkt. Dit betekent dat de gegevens geblokkeerd worden en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dat geldt bijv. voor gegevens die wij omwille van handels- of fiscaalrechtelijke redenen moeten bewaren.

1.5. Rechten van de betrokkenen

Betrokkenen kunnen de volgende rechten jegens ons uitoefenen m.b.t. hun persoonsgegevens:

 • Recht op informatie, rectificatie of wissing

Op grond van de geldende wettelijke voorschriften hebt u te allen tijde het recht zonder kosten geïnformeerd te worden over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst ervan, de ontvangers en het doel van de gegevensverwerking. U hebt ook recht op eventuele rectificatie of wissing van deze gegevens. Hierover en over verdere kwesties met betrekking tot persoonsgegevens kunt u steeds contact opnemen met ons via het adres in de colofon.

 • Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen. Hierover kunt u steeds contact opnemen met ons via het adres in de colofon. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

- Als u de correctheid van de opgeslagen gegevens bestrijdt, hebben wij gewoonlijk tijd nodig om dit na te gaan. Voor de duur van de controle hebt u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen.

- Als de verwerking van hun persoonsgegevens onrechtmatig was/is, kunt u in plaats van verwijdering ook de beperking van de gegevensverwerking verlangen.

- Als wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u ze wel nodig hebt voor de uitoefening, verdediging of geldend maken van rechtsvorderingen, hebt u het recht om, in plaats van verwijdering, een beperkte verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen.

- Als u volgens artikel 21, lid 1 van de AVG bezwaar hebt gemaakt, moet er een afweging worden gemaakt tussen uw en onze eigen belangen. Zolang nog niet vaststaat welke belangen zwaarder wegen, hebt u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen.

Als u een beperking van uw persoonsgegevens hebt bewerkstelligd, mogen deze gegevens, afgezien van de opslag ervan, slechts met uw toestemming worden verwerkt ter uitoefening of verdediging van rechten of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of juridische persoon of op gronden van een zwaarwegend publiek belang van de Europese Unie of een lidstaat.

 • Recht op bezwaar tegen de verwerking

Indien de gegevensverwerking plaatsvindt op grond van art. 6 lid 1 zin 1 sub e) of f) van de AVG, hebt u te allen tijde het recht om vanwege redenen die voortvloeien uit een bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. De rechtsgrond voor deze verwerking vindt u in deze privacyverklaring. Als u bezwaar aantekent, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering (bezwaar overeenkomstig art. 21 lid 1 van de AVG).

Wanneer persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, hebt u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing. Als u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegeven niet meer voor direct marketing gebruikt (bezwaar overeenkomstig art. 21, lid 2 van de AVG).

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht de gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of voor de uitvoering van een overeenkomst geautomatiseerd te laten overhandigen aan uzelf of een derde in een gangbaar en machineleesbaar formaat. Als u de rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een derde verlangt, gebeurt dit alleen voor zo ver dit technisch haalbaar is.

 • Recht een gegeven toestemming te allen tijden in te trekken

Veel procedures voor gegevensverwerking zijn alleen mogelijk als u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. U kunt een reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de procedure voor de gegevensverwerking die reeds plaatsgevonden heeft, blijft onverlet.

 • Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

Bovendien hebben betrokkenen het recht bij de toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over de verwerking van hun persoonsgegevens. Contactgegevens van de toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming vindt u op: https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/Laender/Laender-node.html.

1.6. Plicht om gegevens te verstrekken

Klanten, geïnteresseerden of derden dienen in het kader van een zakelijke of een ander soort relatie uitsluitend persoonsgegevens te verstrekken die nodig zijn voor het aangaan, uitvoeren en beëindigen van de zakelijke of een ander soort relatie of waarvan wij wettelijke verplicht zijn om ze te verzamelen. Zonder deze gegevens kunnen wij doorgaans geen overeenkomst sluiten of een dienst verlenen noch een bestaande overeenkomst of ander soort relatie uitvoeren. Verplichte gegevens zijn als zodanig gemarkeerd.

1.7. In individuele gevallen geen geautomatiseerde besluitvorming

Om een ​​zakelijke of een ander soort relatie aan te gaan en uit te voeren, gebruiken wij doorgaans geen volledig geautomatiseerde besluitvorming conform artikel 22 van de AVG. Mochten wij daar in uitzonderlijke gevallen wel gebruik van maken, zullen wij daar een aparte mededeling van doen.

1.8. Contactopname

Indien u contact met ons opneemt, bijv. per e-mail of telefonisch, slaan wij de aan ons verstrekte gegevens (bijv. namen en e-mailadressen) op om vragen te beantwoorden. De rechtsgrond voor de verwerking is ons gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 zin 1 sub f) van de AVG) bij het beantwoorden van vragen die u ons stelt. Wij wissen de gegevens die hierbij worden opgeslagen zodra ze niet meer bewaard hoeven te worden of beperken de verwerking ervan indien we wettelijk verplicht zijn ze te bewaren.

1.9. Klantenquêtes

Zo nu en dan voeren wij klantenquêtes uit om meer inzicht te krijgen in de wensen van onze klanten. Daarbij verzamelen wij de gegeven antwoorden. Het is in ons gerechtvaardigd belang om meer inzicht te krijgen in onze klanten en hun behoeften, waarbij de rechtsgrond voor de ermee gepaarde gegevensverwerking art. 6 lid 1 zin 1 sub f) van de AVG is. Wij verwijderen de gegevens zodra de resultaten van de enquêtes geanalyseerd zijn.

1.10. SSL- of TLS-versleuteling

Om redenen van veiligheid en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of vragen, die u aan ons als beheerders van de website stuurt, maken wij bij de website gebruik van een SSL- of TLS-versleuteling. Een versleutelde verbinding kunt u herkennen aan de verandering van 'http://' in 'https://’ in de adresbalk van de browser en aan het slot-icoontje in de adresbalk van uw browser.
Als de SSL- dan wel TLS-versleuteling actief is, kunnen derden de gegevens niet lezen die u aan ons toestuurt.

2. Nieuwsbrief

Wij behouden ons het recht voor om klanten die reeds van onze diensten gebruik hebben gemaakt of onze producten hebben gekocht, zo nu en dan per e-mail of op een andere elektronische manier op de hoogte te stellen van ons aanbod, indien zij daar geen bezwaar tegen hebben aangetekend. De rechtsgrond voor deze verwerking berust op art. 6 lid 1 zin 1 sub f) van de AVG. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij direct marketing (zie overweging 47 van de AVG). Klanten kunnen echter zonder bijkomende kosten bezwaar maken tegen het gebruik van hun e-mailadres voor direct marketing, bijvoorbeeld via de link onderaan elke e-mail of door een e-mail te sturen naar het e-mailadres bovenaan de nieuwsbrief.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de gratis nieuwsbrief. Wij verwerken de gegevens die tijdens het aanmelden verstrekt zijn uitsluitend om de nieuwsbrief te sturen. Aanmelden vindt plaats door het desbetreffende vakje op onze website aan te vinken, door een kruisje te zetten in het desbetreffende vakje in een papieren document of door een andere eenduidige actie, waaruit blijkt dat geïnteresseerden toestemming geven voor de verwerking van hun gegevens. Daardoor berust de rechtsgrond zich op art. 6 lid 1 zin 1 sub a) van de AVG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken, bijv. door op de desbetreffende link in de nieuwsbrief te klikken of door een herroepingsbericht te sturen naar het e-mailadres bovenaan de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die reeds heeft plaatsgevonden, blijft onverlet.

Op grond van de toestemming van de ontvanger (art. 6 lid 1 zin 1 sub a) van de AVG) meten wij ook het openings- en klikpercentage van onze nieuwsbrief om inzicht te krijgen in wat onze ontvangers interessant vinden.

Wij versturen nieuwsbrieven met behulp van de tool Microsoft Dynamics 365 van de aanbieder Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS (privacyverklaring: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement?culture=de-de&country=DE). De aanbieder verwerkt daarbij inhoudelijke gegevens, gebruiksgegevens, meta-/communicatiegegevens en contactgegevens in de EU.

Wij versturen nieuwsbrieven met Microsoft Dynamics 365 CRM (op servers in de EU). De aanbieder verwerkt daarbij inhoudelijke gegevens, gebruiksgegevens, meta-/communicatiegegevens en contactgegevens.

3. Gegevensverwerking op onze website tesvolt.com

3.1. Opmerking voor websitebezoekers uit Duitsland

Onze website slaat informatie (bijv. cookies) op het eindapparaat van websitebezoekers op of krijgt toegang tot informatie die reeds is opgeslagen op het eindapparaat (bijv. IP-adressen). Om welke informatie het precies gaat, kunt u in de volgende paragrafen lezen.

Deze opslag en toegang vindt plaats op grond van de volgende toestemmingen:

 • Indien deze opslag of toegang per se noodzakelijk is om de door de websitebezoekers expliciet opgevraagde dienst op onze website ter beschikking te stellen (bijv. voor het uitvoeren van een door de websitebezoekers gebruikte chatbot of om de IT-beveiliging van onze website te kunnen waarborgen), vindt dit plaat op grond van § 25 lid 2 punt 2 van de Duitse Wet Bescherming Telecommunicatie Telemedia (hierna te noemen ‘TTDSG’).
 • In alle andere gevallen vindt deze opslag of toegang plaats op grond van de toestemming van de websitebezoeker (§ 25 lid 1 van de TTDSG).

De daarop volgende gegevensverwerking vindt plaats in overeenstemming met de volgende paragrafen en op grond van de voorschriften van de AVG.

3.2. Informatief gebruik van de website

In geval van informatief gebruik van de website, wanneer de websitebezoekers ons dus niet apart informatie verstrekken, verzamelen wij de persoonsgegevens die de browser naar onze server stuurt om de stabiliteit en veiligheid van onze website te kunnen waarborgen. Daar hebben wij een gerechtvaardigd belang bij, waardoor de rechtsgrond berust op art. 6 lid 1 zin 1 sub f) van de AVG.

Deze gegevens zijn:

 • IP-adres
 • Datum en tijdstip van de oproep
 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van de oproep (specifieke pagina)
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • Hoeveelheid overgedragen gegevens
 • Website waarvan de pagina werd geopend
 • Browser
 • Besturingssysteem en interface
 • Taal en versie van de browsersoftware.

Deze gegevens worden tevens in logbestanden opgeslagen. Ze worden verwijderd zodra ze niet meer bewaard hoeven te worden, uiterlijk na 14 dagen.

3.3. Webhosting en terbeschikkingstelling van de website

Onze website host All-Inkl.com. Aanbieder is René Münnich ("ALL-INKL.COM - Neue Medien Münnich"), Hauptstraße 68, 02742 Friedersdorf, Duitsland. De aanbieder verwerkt daarbij de persoonsgegevens die via de website zijn overgedragen, bijv. inhoudelijke gegevens, gebruiksgegevens, meta-/communicatiegegevens en contactgegevens, in de EU. Verdere informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van de aanbieder op https://all-inkl.com/datenschutzinformationen/.

Onze website host Cicero. De aanbieder is reclamebureau Cicero, Kagenhofer Weg 3, 90556 Seukendorf, Duitsland. De aanbieder verwerkt daarbij de persoonsgegevens die via de website zijn overgedragen, bijv. inhoudelijke gegevens, gebruiksgegevens, meta-/communicatiegegevens en contactgegevens, in de EU. Verdere informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van de aanbieder op https://www.werbeagentur-cicero.de/166/datenschutzerklaerung.

Het is in ons gerechtvaardigd belang om een website ter beschikking te stellen, waarbij de rechtsgrond voor de ermee gepaarde gegevensverwerking art. 6 lid 1 zin 1 sub f) van de AVG is.

3.4. Contactformulier

In geval van contactopname via het contactformulier op onze website slaan wij de daar verstrekte gegevens en de inhoud van het bericht op.
De rechtsgrond voor de verwerking is ons gerechtvaardigd belang bij het beantwoorden van vragen die u ons stelt. De rechtsgrond voor de verwerking berust daarom op art. 6 lid 1 zin 1 sub f) van de AVG.
Wij wissen de gegevens die hierbij worden opgeslagen zodra ze niet meer bewaard hoeven te worden of beperken de verwerking ervan indien we wettelijk verplicht zijn ze te bewaren.

3.5. Vacatures en sollicitaties

Wij plaatsen vacatures op onze website, op pagina’s die gekoppeld zijn aan de website of op websites van derden.
Wij verwerken de gegevens die tijdens de sollicitatie verstrekt zijn uitsluitend voor de sollicitatieprocedure. Indien deze gegevens nodig zijn voor een besluit over het al dan niet aangaan van een dienstverband, berust de rechtsgrond op art. 88 lid 1 van de AVG in combinatie met § 26 lid 1 van de Duitse federale gegevensbeschermingswet (BDSG). Wij markeren de gegevens die nodig zijn voor de sollicitatieprocedure of wijzen daarop. Indien sollicitanten deze gegevens niet verstrekken, kunnen wij de sollicitatie niet verwerken.
Aanvullende gegevens zijn vrijwillig en zijn niet nodig om te solliciteren. Indien sollicitanten aanvullende gegevens verstrekken, vormt hun toestemming de rechtsgrond (art. 6 lid 1 zin 1 sub a) van de AVG).

Wij verzoeken sollicitanten om in hun curriculum vitae en sollicitatiebrief geen politieke opvattingen, religieuze overtuigingen en soortgelijke gevoelige gegevens te vermelden. Die zijn niet nodig voor een sollicitatie. Indien sollicitanten dergelijke informatie toch verstrekken, kunnen wij niet voorkomen dat die tijdens de verwerking van het curriculum vitae meegenomen wordt. De verwerking ervan berust daarom op de toestemming van de sollicitanten (art. 9 lid 2 sub a) van de AVG).

Tot slot verwerken wij de gegevens van de sollicitanten voor andere sollicitatieprocedures indien zij daar hun toestemming voor gegeven hebben. In dit geval vormt art. 6 lid 1 zin 1 sub a) van de AVG de rechtsgrond.

Wij delen de gegevens van sollicitanten met de verantwoordelijke PZ-medewerkers, met onze opdrachtverwerkers in de rekruteringssector en met andere medewerkers die betrokken zijn bij het sollicitatieproces.

Als wij na afloop van de sollicitatieprocedure een dienstverband met de sollicitant aangaan, verwijderen wij de gegevens pas na afloop van het dienstverband. Anders verwijderen wij de gegevens uiterlijk zes maanden nadat wij de sollicitant hebben afgewezen indien wij geen toestemming hebben gekregen voor verder gebruik in de talent pool om de sollicitant te overwegen voor toekomstige vacatures.

3.6. Aanbieders van betalingsdiensten

Wij gebruiken betalingsverwerkers voor het afwikkelen van betalingen. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de gegevensbescherming in de zin van art. 4 punt 7 van de AVG. Indien zij gegevens en betalingsgegevens ontvangen die tijdens het bestelproces zijn ingevoerd, geschiedt dit om de met onze klanten afgesloten overeenkomst te kunnen vervullen (art. 6 lid 1 zin 1 sub b van de AVG).

Deze aanbieders van betalingsdiensten zijn:

 • PayOne GmbH, Frankfurt am Main, Duitsland (algemeen betaalportal en SEPA-incasso)

of, indien de klant dit kiest, een van de volgende aanbieders:

 • Klarna Bank AB (publ), Zweden (‘onmiddellijke overboeking’)
 • Visa Inc., VS
 • Mastercard Europe SA, België
 • PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., Luxemburg (indien beschikbaar)
 • Stripe Payments Europe, Ltd., Ierland

3.7. Technisch noodzakelijke cookies

Onze website plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de webbrowser op het eindapparaat van de websitebezoeker worden opgeslagen. Cookies helpen het aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Indien deze cookies noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat onze website of zijn functies naar behoren blijven functioneren (hierna te noemen ‘technisch noodzakelijke cookies’), vormt art. 6 lid 1 zin 1 sub f) van de AVG de rechtsgrond voor de daarmee gepaard gaande gegevensverwerking. Het is in ons gerechtvaardigd belang om klanten en andere websitebezoekers een goed functionerende website ter beschikking te stellen.
Om precies te zijn, maken we voor het volgende doeleinde of voor de volgende doeleinden gebruik van technisch noodzakelijke cookies:

 • Cookies, die de taalinstellingen toepassen
 • Cookies, die het winkelmandje opslaan
 • Cookies, die de inloggegevens opslaan
 • Cookies, die aanbieders van betalingsdiensten plaatsen voor de betalingsafwikkeling en die het gebruikersgedrag niet analyseren
 • Flash-cookies, die geplaatst worden om media-inhoud af te kunnen spelen

3.8. Externe aanbieders

3.8.1. ​LinkedIn Insight Tag​

Wij gebruiken LinkedIn Insight Tag om conversies te volgen. De aanbieder is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. De aanbieder verwerkt gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in bepaalde inhoud, tijdstip van het bezoek) en meta-/communicatiegegevens (bijv. informatie over het gebruikte apparaat, IP-adressen) in de EU.

De rechtsgrond voor de verwerking berust op art. 6 lid 1 zin 1 sub a) van de AVG. De verwerking vindt plaats indien daar toestemming voor is gegeven. Betrokkenen kunnen hun toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens die vermeld staan in onze privacyverklaring. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die reeds heeft plaatsgevonden, blijft onverlet.

Wij verwijderen de gegevens zodra het doel van het verzamelen ervan niet langer van toepassing is en wij wettelijk niet verplicht zijn om ze te bewaren. Nadere informatie kunt u inzien in de privacyverklaring van de aanbieder op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?.

3.8.2. ​Google Webfonts​

Wij gebruiken Google Webfonts voor lettertypen op de website. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. De verwerking vindt uitsluitend op onze servers plaats. Wij verwerken meta-/communicatiegegevens (bijv. informatie over het apparaat, IP-adressen) in de EU.

De rechtsgrond voor de verwerking berust op art. 6 lid 1 zin 1 sub f) van de AVG. Het is in ons gerechtvaardigd belang om op onze website een eenvoudig te gebruiken en kosteneffectief lettertype te gebruiken.

Nadere informatie kunt u inzien in de privacyverklaring van de aanbieder op https://policies.google.com/privacy?hl=de.

3.8.3. ​Hotjar​

Wij gebruiken ​Hotjar​ voor analysedoeleinden. De aanbieder is Hotjar Ltd., Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's, STJ 3141, Malta. De aanbieder verwerkt gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in bepaalde inhoud, tijdstip van het bezoek) en meta-/communicatiegegevens (bijv. informatie over het gebruikte apparaat, IP-adressen) in de EU.

De rechtsgrond voor de verwerking berust op art. 6 lid 1 zin 1 sub a) van de AVG. De verwerking vindt plaats indien daar toestemming voor is gegeven. Betrokkenen kunnen hun toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens die vermeld staan in onze privacyverklaring. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die reeds heeft plaatsgevonden, blijft onverlet.

Wij verwijderen de gegevens zodra het doel van het verzamelen ervan niet langer van toepassing is en wij wettelijk niet verplicht zijn om ze te bewaren. Nadere informatie kunt u inzien in de privacyverklaring van de aanbieder op https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/.

3.8.4. ​YouTube Videos​

Wij gebruiken YouTube Videos om video’s op onze website te vertonen. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. De aanbieder verwerkt gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in bepaalde inhoud, tijdstip van het bezoek) en meta-/communicatiegegevens (bijv. informatie over het gebruikte apparaat, IP-adressen) in de VS.

De rechtsgrond voor de verwerking berust op art. 6 lid 1 zin 1 sub a) van de AVG. De verwerking vindt plaats indien daar toestemming voor is gegeven. Betrokkenen kunnen hun toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens die vermeld staan in onze privacyverklaring. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die reeds heeft plaatsgevonden, blijft onverlet.

Rechtsgrond voor de overdracht naar een land buiten de EER zijn toestemmingen.

Nadere informatie kunt u inzien in de privacyverklaring van de aanbieder op https://policies.google.com/privacy.

3.8.5. ​Calendly​

Wij gebruiken Calendly voor het inplannen van afspraken. De aanbieder is Calendly LLC, BB&T Tower, 271 17th St NW, Atlanta, GA 30363, VS. De aanbieder verwerkt gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in bepaalde inhoud, tijdstip van het bezoek), contactgegevens (bijv. e-mailadressen, telefoonnummers) en basisgegevens (bijv. namen, adressen) in de VS.

De rechtsgrond voor de verwerking berust op art. 6 lid 1 zin 1 sub a) van de AVG. De verwerking vindt plaats indien daar toestemming voor is gegeven. Betrokkenen kunnen hun toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens die vermeld staan in onze privacyverklaring. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die reeds heeft plaatsgevonden, blijft onverlet.

Rechtsgrond voor de overdracht naar een land buiten de EER zijn standaardcontractbepalingen. De veiligheid van de gegevens die overgedragen worden naar een land buiten de EER is gewaarborgd door middel van standaard privacyclausules (art. 46 lid 2 sub c van de AVG) die zijn vastgesteld volgens de beoordelingsprocedure zoals beschreven in art. 93 lid 2 van de AVG en die wij met de aanbieder overeengekomen zijn.

Wij verwijderen de gegevens zodra het doel van het verzamelen ervan niet langer van toepassing is. Nadere informatie kunt u inzien in de privacyverklaring van de aanbieder op https://calendly.com/pages/privacy.

3.8.6. Google Ads

Wij gebruiken Google Ads als online reclameprogramma waarmee wij het gedrag van onze websitebezoekers kunnen analyseren (bijv. klikken op bepaalde producten – ‘Remarketing’). De aanbieder is Google Ireland Limited (‘Google’), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Met Google Ads kunnen wij reclame tonen via de zoekmachines van Google of afspelen op websites van derden als de gebruiker bepaalde zoektermen invoert bij Google (keyword-targeting). Verder kunnen doelgerichte advertenties worden getoond via de gebruikersgegevens (bijv. gegevens over locatie en over interesses) die bij Google aanwezig zijn (doelgroepen-targeting). Als beheerder van de website kunnen wij voor deze gegevens een kwantitatieve evaluatie uitvoeren door, bijvoorbeeld, te analyseren welke zoektermen hebben geleid tot het afspelen van onze advertenties en hoeveel advertenties tot klikken hebben geleid.
De rechtsgrond voor de verwerking berust op art. 6 lid 1 zin 1 sub f) van de AVG. Als beheerder van de website hebben wij een gerechtvaardigd belang bij een zo effectief mogelijke marketing van onze dienstverlening en producten.

3.8.7. Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics voor analysedoeleinden. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. De aanbieder verwerkt gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in bepaalde inhoud, tijdstip van het bezoek) en meta-/communicatiegegevens (bijv. informatie over het gebruikte apparaat, IP-adressen) in de VS.
Wij hebben op deze website de IP-anonimisering ingeschakeld. Met behulp van deze functie kort Google uw IP-adres in binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar worden afgekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen voor de beheerder van de website en om verdere diensten te kunnen aanbieden in samenhang met het gebruik van de website en het internet. Het IP-adres dat uw browser doorgeeft aan Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.

Deze website gebruikt de functie ‘demografische kenmerken’ van Google Analytics om de websitebezoekers passende reclame te tonen binnen het reclamenetwerk van Google. Deze functie maakt het mogelijk rapporten op te stellen met informatie over leeftijd, geslacht en interesses van de bezoekers van de website. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde reclame van Google en van gegevens omtrent gebruikers van derde aanbieders. Deze gegevens kunnen niet in verband worden gebracht met bepaalde personen. Via de instellingen voor advertenties in uw account bij Google kunt u deze functie te allen tijde uitschakelen of de registratie van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen verbieden, zoals is uitgelegd bij het lid 'Bezwaar aantekenen tegen de gegevensverzameling'.

De rechtsgrond voor de verwerking berust op art. 6 lid 1 zin 1 sub a) van de AVG. De verwerking vindt plaats indien daar toestemming voor is gegeven. Betrokkenen kunnen hun toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens die vermeld staan in onze privacyverklaring. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die reeds heeft plaatsgevonden, blijft onverlet.

Rechtsgrond voor de overdracht naar een land buiten de EER zijn standaardcontractbepalingen. De veiligheid van de gegevens die overgedragen worden naar een land buiten de EER is gewaarborgd door middel van standaard privacyclausules (art. 46 lid 2 sub c van de AVG) die zijn vastgesteld volgens de beoordelingsprocedure zoals beschreven in art. 93 lid 2 van de AVG en die wij met de aanbieder overeengekomen zijn.

De gegevens die bij Google zijn opgeslagen op het niveau van gebruiker en gebeurtenis en die gekoppeld zijn aan cookies, gebruikersherkenning (bijv. gebruikers-ID) of reclame-ID (bijv. DoubleClick cookies, android reclame-ID) worden na 14 maanden geanonimiseerd of gewist. Nadere informatie kunt u inzien in de privacyverklaring van de aanbieder op https://policies.google.com/privacy?hl=de.

3.8.8. Google reCAPTCHA

Op onze websites gebruiken wij ‘Google reCAPTCHA’ (hierna te noemen ‘reCAPTCHA’. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”).

Met reCAPTCHA moet worden gecontroleerd of de invoer van gegevens op onze websites (bijv. in een contactformulier) wordt gedaan door een mens of via een geautomatiseerd programma. Hiertoe analyseert reCAPTCHA het gedrag van bezoekers op de website aan de hand van verschillende criteria. De analyse begint automatisch zodra de bezoeker toegang krijgt tot de website. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende soorten informatie (bijv. het IP-adres, de duur van het bezoek aan de website of muisbewegingen die de bezoeker maakt). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgegeven aan Google.

De gegevensverwerking vindt plaats op grond van artikel 6, lid 1, lid f) van de AVG. De beheerder van de website heeft een gerechtvaardigd belang om zijn online aanbiedingen te beschermen tegen onrechtmatige en geautomatiseerde spionage of oneigenlijk gebruik.

Verdere informatie over Google reCAPTCHA en de privacyverklaring van Google vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=de en https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

3.8.9. ​Meta Pixel​

Wij gebruiken Meta Pixel voor analysedoeleinden. De aanbieder is Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. De aanbieder verwerkt gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, tijdstip van het bezoek) in de VS.

De rechtsgrond voor de verwerking berust op art. 6 lid 1 zin 1 sub a) van de AVG. De verwerking vindt plaats indien daar toestemming voor is gegeven. Betrokkenen kunnen hun toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens die vermeld staan in onze privacyverklaring. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die reeds heeft plaatsgevonden, blijft onverlet.

Rechtsgrond voor de overdracht naar een land buiten de EER zijn standaardcontractbepalingen. De veiligheid van de gegevens die overgedragen worden naar een land buiten de EER is gewaarborgd door middel van standaard privacyclausules (art. 46 lid 2 sub c van de AVG) die zijn vastgesteld volgens de beoordelingsprocedure zoals beschreven in art. 93 lid 2 van de AVG en die wij met de aanbieder overeengekomen zijn.

Wij verwijderen de gegevens zodra het doel van het verzamelen ervan niet langer van toepassing is en wij wettelijk niet verplicht zijn om ze te bewaren. Nadere informatie kunt u inzien in de privacyverklaring van de aanbieder op https://www.facebook.com/policy.php.

3.8.10. ​Zoom​

Wij gebruiken Zoom om webinars, online meetings en video- en telefoonconferenties te houden. De aanbieder is Zoom Video Communications Inc., 55 Almaden Blvd, Suite 600, San Jose, CA 95113, VS. De aanbieder verwerkt gebruiksgegevens in de VS.

De rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens van de geregistreerde deelnemers voor het houden van webinars berust op art. 6 lid 1 sub b) van de AVG. Mocht er geen sprake zijn van een contractuele relatie (aanmelding voor een webinar), vormt art. 6 lid 1 sub f) van de AVG de rechtsgrond. Ook in dit geval is het in ons gerechtvaardigd belang om webinars en conferenties effectief uit te voeren. Rechtsgrond voor de overdracht naar een land buiten de EER zijn standaardcontractbepalingen. De veiligheid van de gegevens die overgedragen worden naar een land buiten de EER is gewaarborgd door middel van standaard privacyclausules (art. 46 lid 2 sub c van de AVG) die zijn vastgesteld volgens de beoordelingsprocedure zoals beschreven in art. 93 lid 2 van de AVG en die wij met de aanbieder overeengekomen zijn.

Wij verwijderen de gegevens zodra het doel van het verzamelen ervan niet langer van toepassing is en wij wettelijk niet verplicht zijn om ze te bewaren. Nadere informatie kunt u inzien in de privacyverklaring van de aanbieder op https://explore.zoom.us/de/privacy/.

4. Gegevensverwerking in ons partner-portal

4.1. Partner-account

Websitebezoekers kunnen een account aanmaken op het partner-portal van onze website – te bereiken via tesvoltpartner.b2clogin.com. Wij verwerken de daarbij verstrekte gegevens als de websitebezoeker daar toestemming voor gegeven heeft. De rechtsgrond voor de verwerking berust daarom op art. 6 lid 1 zin 1 sub a) van de AVG.

De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken, bijv. via de contactgegevens die vermeld staan in onze privacyverklaring. Ondanks de intrekking blijft de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die reeds heeft plaatsgevonden, onverlet. Indien u de toestemming intrekt, verwijderen wij de gegevens zolang wij niet verplicht of gerechtigd zijn de gegevens te blijven bewaren.

Naast de gegevens die ons tijdens het aanmelden zijn verstrekt, verwerken wij het IP-adres voor de registratie.

4.2. Aangeboden producten en diensten

Via ons partner-portal bieden wij producten en diensten aan. Indien er een bestelling geplaatst wordt, verwerken wij de volgende gegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Adres

Die gegevensverwerking vindt plaats om de met de websitebezoeker afgesloten overeenkomst te kunnen vervullen (art. 6 lid 1 zin 1 sub b) van de AVG).

De genoemde gegevens delen wij met de dienstverleners indien dit in het kader van de bestelling nodig is. Dit zijn met name:

 • Dachser Logistics SE, Thomas-Dachser-Allee 2, 12529 Schönefeld, Duitsland
 • DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn, Duitsland
 • UPS Europa SA, Ave Ariane 5, Brussel, B-1200, België
 • GO! Express & Logistics (Nordost) GmbH, Adam-von-Trott-Str. 1, 13627 Berlijn, Duitsland
 • Euler Hermes SA, Gasstraße 29, 22761 Hamburg, Duitsland

De rechtsgrond voor de verwerking berust op art. 6 lid 1 zin 1 sub b) van de AVG, aangezien dit noodzakelijk is om de overeenkomst te kunnen vervullen.

5. Gegevensverwerking in het myTESWORLD-portal

TESVOLT verkoopt bepaalde TESVOLT-batterijopslagsystemen in combinatie met de TESVOLTTESVOLT Energy Manager. De TESVOLT Energy Manager is een energiemanagementsysteem, dat uit een kleine box met de TESVOLT Energy Manager-software bestaat en waarmee u uw TESVOLT-batterijopslagsysteem optimaal kunt beheren. Via het webgebaseerde myTESWORLD-portal van TESVOLT – te bereiken via mytesworld.tesvolt.com - kunnen gebruikers een account aanmaken. Wij verwerken de daarbij verstrekte gebruikersgegevens om het portal ter beschikking te stellen, zodat u uw TESVOLT-batterijopslagsysteem volgens uw behoeften en wensen kunt configureren en om de daaruit voortkomende energiestromen mogelijk te maken.

De rechtsgrond voor de verwerking berust op art. 6 lid 1 sub b) van de AVG, aangezien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.

De persoonsgegevens van gebruikers worden met derden gedeeld indien dit wettelijk is toegestaan en dit conform art. 6 lid 1 zin 1 sub b) van de AVG nodig is voor de afhandeling van contractuele relaties met de gebruikers. Dit omvat met name de overdracht om het portal ter beschikking te kunnen stellen en de overdracht van betaalgegevens aan aanbieders van betalingsdiensten of kredietinstellingen om een betaling te kunnen uitvoeren. Deze derde partij mag de overgedragen persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de genoemde doeleinden.

Tevens kunnen de gegevens die via het portal gegenereerd zijn in vooraf geanonimiseerde vorm voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt en geanalyseerd en in geanonimiseerde vorm voor commercieel gebruik worden overgedragen aan derden.

6. Gegevensverwerking m.b.t. flexibiliteitsvermarkting

In het kader van een door de klant aangevraagde flexibiliteitsvermarkting van de batterijopslag verwerken wij de volgende persoonsgegevens van de klant:

· Naam

· Adres

· E-mailadres

· Bedrijfs- en handelsnaam

· Opslaggegevens / beschikbaarheid van de opslag

· Energiegegevens

De rechtsgrond voor de verwerking berust op art. 6 lid 1 sub b) van de AVG, aangezien dit noodzakelijk is voor uit het uitvoeren van de overeenkomst.

De persoonsgegevens van gebruikers worden met derden gedeeld indien dit wettelijk is toegestaan en dit conform art. 6 lid 1 zin 1 sub b) van de AVG nodig is voor de afhandeling van contractuele relaties met de gebruikers. Deze derde partij mag de overgedragen persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de genoemde doeleinden.

7. Gegevensverwerking op social media-kanalen

Wij hebben accounts op social media waarop wij ons bedrijf en onze diensten promoten. De beheerders van deze netwerken verwerken de gegevens van hun gebruikers regelmatig voor reclamedoeleinden. Aan de hand van uw online gedrag stellen zij onder andere gebruikersprofielen op, die zij bijvoorbeeld kunnen gebruiken om op de pagina’s van de kanalen en ook op andere plekken op het internet reclame te tonen die afgestemd is op de interesses van de gebruikers. Te dien einde slaan de beheerders van de social media-kanalen informatie over het gebruiksgedrag op in cookies, die op het eindapparaat van de gebruiker worden geplaatst. Bovendien valt niet uit te sluiten dat de beheerders dergelijk informatie met andere gegevens samenvoegen. Nadere informatie en instructies over hoe gebruikers bezwaar kunnen maken tegen de gegevensverwerking door beheerders van social media-kanalen, kunnen gebruikers vinden in de onderstaande privacyverklaringen van de beheerders in kwestie. Tevens kunnen de beheerders of hun servers zich in landen buiten de EU bevinden, waardoor de gegevens daar verwerkt worden. Dit brengt risico’s voor de gebruikers met zich mee, bijv. omdat dit het uitoefenen van uw rechten lastiger maakt of doordat overheidsinstanties zich toegang verschaffen tot de gegevens.

Indien gebruikers van de social media-kanalen met ons contact opnemen over onze social media-profielen, verwerken wij de verstrekte gegevens om vragen te beantwoorden. Daar hebben wij een gerechtvaardigd belang bij, waardoor de rechtsgrond berust op art. 6 lid 1 zin 1 sub f) van de AVG.

7.1. Facebook

Wij hebben een profiel op Facebook. De aanbieder is Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. U kunt de privacyverklaring hier inzien: https://www.facebook.com/policy.php. Via de advertentieinstellingen kunt u bezwaar maken tegen de gegevensverwerking: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.
Wij zijn op grond van een overeenkomst samen met Facebook verantwoordelijk in de zin van art. 26 van de AVG voor de verwerking van de gegevens van de bezoekers van ons profiel. Welke gegevens er precies worden verwerkt, licht Facebook toe op https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. Betrokkenen kunnen hun rechten zowel via ons als via Facebook uitoefenen. Door onze overeenkomst met Facebook zijn wij echter verplicht om verzoeken naar Facebook door te sturen. Betrokkenen krijgen dus snel een antwoord als ze zich rechtstreeks tot Facebook wenden.

7.2. Instagram

Wij hebben een profiel op Instagram. De aanbieder is Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. U kunt de privacyverklaring hier inzien: https://help.instagram.com/519522125107875.

7.3. YouTube

Wij hebben een profiel op YouTube. De aanbieder is Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. U kunt de privacyverklaring hier inzien: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

7.4. X (voorheen Twitter)

Wij hebben een profiel op X (voorheen Twitter). De aanbieder is X Corp., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. U kunt de privacyverklaring hier inzien: https://twitter.com/de/privacy. U hebt de mogelijkheid om de gegevensverwerking te blokkeren via de advertentieinstellingen: https://twitter.com/personalization.

7.5. LinkedIn

Wij hebben een profiel op LinkedIn. De aanbieder is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. U kunt de privacyverklaring hier inzien: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE. U hebt de mogelijkheid om de gegevensverwerking te blokkeren via de advertentieinstellingen: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

7.6. Xing

Wij hebben een profiel Xing. De aanbieder is New Work SE, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland. U kunt de privacyverklaring hier inzien: https://privacy.xing.com/de/gegevensschutzerklaerung.

8. Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring met toekomstige werking te herzien. De huidige versie is altijd op https://www.tesvolt.com/de/datenschutz.html beschikbaar.

9. Vragen en opmerkingen

Via de bovenvermelde contactgegevens staan wij graag voor u klaar voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring.

Stand: 25 januari 2024